Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

Šioje Privatumo politikoje internetinės svetainės lankytojams pateikiama informacija, kaip duomenų valdytojas UAB „Kauno gelžbetonis“, į.k.133667027, adresas Pramonės pr.8, tel. 8 37 45 17 45, el. paštas info@kaunogelzbetonis.lt, tvarko asmens duomenis.

Lankydamasis tinklalapyje, lankytojas patvirtina, kad yra susipažinęs su šia Privatumo politika ir sutinka, kad UAB „Kauno gelžbetonis“ tvarkys pateiktą informaciją tiek, kiek tai yra reikalinga tinklalapio funkcionavimui užtikrinti, bendrovės teikiamoms paslaugoms teikti.

Asmens duomenys tvarkomi laikantis LT asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Privatumo politika gali būti keičiama ir paskelbiama internetinėje svetainėje.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAI

UAB „Kauno gelžbetonis“ tvarko asmens duomenis šiais pagrindais:

 • vykdant sutartines prievoles;
 • vykdant teisines prievoles;
 • teisėtų interesų;
 • sutikimo.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

Bendrovė tvarko asmens duomenis vadovaudamasi šiais principais:

 • teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo - asmens duomenys tvarkomi teisėtai, skaidriai ir sąžiningai;
 • tikslo apribojimo– duomenys tvarkomi tik konkrečiais tikslais;
 • duomenų kiekio mažinimo  – tvarkomi tik tie duomenys, kurie reikalingi tikslui pasiekti;
 • tikslumo – duomenys tikslūs, atnaujinami ir koreguojami, atsižvelgiant į tikslus;
 • saugojimo trukmės – duomenys saugomi ne ilgiau nei tai yra būtina;
 • vientisumo ir konfidencialu – naudojamos techninės ir organizacinės apsaugos priemonės, užtikrinančios asmens duomenų saugumą. 

KAIP IR KOKIE ASMENS DUOMENYS RENKAMI

Asmens duomenis UAB „Kauno gelžbetonis“ gali gauti iš duomenų subjekto, kai šis juos pateikia užpildydamas užklausos formą internetinėje svetainėje, skambina telefonu, kreipiasi trumpąją žinute, elektroniniu paštu, siunčia savo CV ar motyvacinį laišką dėl darbo vietos. 

Gali būti tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas, banko sąskaitos numeris, adresas, pareigos, darbovietė, išsilavinimas, transporto priemonės valstybiniai numeriai ir kita informacija, kuri gali būti reikalinga komunikacijai, užsakymų priėmimui, įvykdymui, sutarčių sudarymui, produkcijos pristatymui ir kt. 

SLAPUKAI

Interneto svetainėje naudojami slapukai (angl.cookies). Apie tai svetainės lankytojas informuojamas iškart apsilankęs svetainėje. Slapukai – tai mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra siunčiamas į lankytojo interneto tinklo naršyklę ir saugomas įrenginyje. Slapukų naudojimas leidžia pagerinti naršymą internetinėje svetainėje, stebėti lankytojų elgesį, jų skaičių, atlikti analizes. Lankytojas gali nesutikti su slapukų naudojimu ir bet kuriuo metu juos išjungti.

DUOMENŲ TVARKYTOJAI

UAB „Kauno gelžbetonis“ duomenis gali perduoti išoriniams duomenų tvarkytojams, teikiantiems bendrovei audito, skolų išieškojimo, draudimo, serverių priežiūros, personalo apskaitos ir kitas paslaugas bei valstybinėms institucijoms. Jie turi teisę tvarkyti duomenis tik pagal nurodymus ir tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina įgyvendinant teisės aktų nuostatas, vykdant sutartinius įsipareigojimus, užtikrinant duomenų apsaugą. 

DUOMENŲ SAUGOJIMAS

Duomenys gali būti saugomi atspausdintuose dokumentuose ir/arba informacinėse sistemose, vadovaujantis teisės aktų nuostatomis. Asmens duomenys nesaugomi ilgiau, nei tai būtina atitinkamiems duomenų tvarkymo tikslams pasiekti. Duomenis, kurių tvarkymui būtinas sutikimas arba gali būti išreikštas nesutikimas, UAB „Kauno gelžbetonis“ nustoja tvarkyti šiais tikslais po nesutikimo pareiškimo.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Duomenų subjektas turi šias teises:

 • teisė būti informuotam ir susipažinti su savo asmens duomenimis;
 • teisė reikalauti, kad būtų ištaisyti asmens duomenys;
 • teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);
 • teisė apriboti duomenų tvarkymą;
 • teisė į duomenų perkeliamumą;
 • teisė nesutikti;

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų subjektas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui raštu (el. paštu info@kaunogelzbetonis.lt, laišku Pramonės pr. 8, 51223 Kaunas) ar atvykęs į bendrovę (Pramonės pr. 8, Kaunas). Atsakymas pateikiamas ne vėliau kaip per mėnesį, nuo prašymo gavimo datos. Esant tam tikroms aplinkybėms, terminas gali būti pratęsiamas iki dviejų mėnesių, pranešant apie tai asmeniui ir nurodant pratęsimo priežastį. 

Jei bendrovė nesugebėtų suteikti reikiamos informacijos ir (ar) būtų pretenzijų dėl duomenų tvarkymo, duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.